1394/12/03

تاثیر رونق ساخت و سازدر کاهش نرخ مسکن

یک کارشناس اقتصادی معتقد است :رونق ساخت و سازسبب می شود که نرخ های مسکن واقعی شوند. حسین محمودی ، با اشاره به سهم زیاد بخش صنعت ساختمان دراشتغالزایی گفت: بخش مسکن با بیش از 300 حوزه در ارتباط است که این امرنقشی بسزا را درعرصه اشتغالزایی ایفا می کند.وی افزود: رفع مشکلات بخش مسکن تاثیری بسیاردراشتغال جوانان خواهد داشت . وی با بیان اینکه رکود کنونی دربخش مسکن موجب کندی روند ساخت و سازها شده است یاد اور شد: وقتی روند ساخت و سازبا کندی همراه باشد درکاهش نیروی انسانی دراین بخش نیزتاثیر می گذارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، به گفته این کارشناس اقتصادی، حمایت درست ازبخش خصوصی و فعالان واقعی دراین بخش رکود مسکن و ساخت وساز را نجات می دهد.وی تصریح کرد : رونق ساخت و ساز، قیمت های مسکن را می شکند ودرنهایت بسیاری ازمردم می توانند خانه دار شوند.
مسکن ، نرخ مسکن