1394/12/03

نرخ متوسط قیمت های مسکن در استان ها

گزارش مرکزآمارایران نشان می دهد استان های تهران وکهگیلویه و بویراحمد به ترتیب بیشترین وکمترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی را درنیمه اول سال 1394به خود اختصاص داده اند . دراین گزارش که با توجه به اوضاع بازارمسکن سراسرایران درنیمه اول سال 1394 منتشر شده آمده است ،استان تهران بیشترین واستان کهگیلویه و بویراحمد کمترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی را داشته اند. متوسط قیمت دراستان تهران سه میلیون و 483 هزارتومان ودراستان کهگیلویه و بویراحمد 182 هزارتومان اعلام شده است. به نوشته ی روزنامه دنیای اقتصاد پس ازاستان تهران، اصفهان، قم و البرز به ترتیب سه استانی اعلام شده اند که متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی درآنها بیش ازسایراستان‌هابوده است.
مسکن ، بانک مسکن